Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Alle fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en kolen, stoten bij verbranding CO2 uit. Dit CO2 komt in de atmosfeer en zorgt o.a. voor opwarming van de aarde. Veel onderzoekers hebben geconstateerd dat de opwarming van de aarde een vernietigend effect heeft op het leven op aarde. Onder andere door opwarming smelten de Noord- en Zuidpool en de ijskappen in de Arctische gebieden, zoals Groenland. Daardoor stijgt de zeespiegel en verandert het klimaat.

Met klimaatneutrale energie wordt hernieuwbare energie bedoeld. Wanneer klimaatneutraal energie wordt opgewekt, wil dat niet zeggen dat er geen CO2 wordt uitgestoten. Uit de schoorsteen van een biomassa-elektriciteitscentrale komt bijvoorbeeld ook CO2. Dit maakt echter nog deel uit van de koolstofkringloop; de samenstelling van de atmosfeer verandert dus niet. Dit in tegenstelling tot processen waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt: het CO2 (of eigenlijk alleen de koolstof, door verbranding wordt de koolstof omgezet in CO2) dat bij verbranding van fossiele brandstof vrijkomt is miljoenen jaren geleden vastgelegd in aardolie, gas, kolen en turf. Door die brandstoffen te verbranden komt de koolstof weer terug in de atmosfeer, waardoor de balans wordt veranderd.